Jsem zákazníkem TGC Energie

1. Reklamace, Stížnost, Řešení sporů

Reklamace je nesouhlas s fakturačními daty, výši záloh, či dalšími nesrovnalostmi na platebních kalendářích či pravidelných vyúčtováních. Např. se jedná o:

 1. Nesouhlas s množstvím spotřebované energie
 2. Nesouhlas s jednotkovými cenami na vyúčtováních
 3. Nesouhlas s uplatněním záloh na vyúčtováních
 4. Nesouhlas s termínem splatností…apod.

Pro správné podání reklamace je zejména potřeba:
 1. Specifikovat zákazníka, odběrné místo a reklamovaný doklad
 2. Co nejpřesněji popsat, čeho se reklamace týká

Reklamaci splňující body výše nám zašlete spolu s reklamovaným dokladem na info@tgcenergie.cz. V termínech daných zákonem a našimi VOP bude reklamace vyřešena. Reklamace nemá odkladný vliv na úhradu reklamovaných částek ve splatnosti. V případě, že je reklamace oprávněná dochází z vystavení opravných daňových dokladů a rozdíl ve prospěch zákazníka je vrácen.

Stížnost je projevem nespokojenosti zákazníka s našimi službami.
V případě, že jste nespokojeni s našimi službami, anebo máte výhrady k chování jednotlivců /našich zaměstnanců) prosíme o bezodkladnou informaci Zákaznickou linku 531 010 010, nebo na info@tgcenergie.cz, abychom provedli okamžitou nápravu.

Řešení sporů
Orgánem, který je v rozsahu poskytování dodávky elektřiny a zemního plynu oprávněn v zákonem stanovených případech rozhodovat spory mezi Zákazníkem a Dodavatelem a přijímat stížnosti Zákazníka je Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 91/5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

2. Změna produktů a služeb

A) Jak často mohu měnit své produkty a služby?

Ve Smlouvě o sdružených službách dodávek, kterou máte s naší společností TGCE uzavřenu, máte specifikován produkt a období, na které máte příslušný produkt sjednán. Produkt můžete změnit po uplynutí sjednané doby. V případě, že máte zájem o změnu standardního produktu Standard nebo Bez závazku na speciální produktovou řadu s dalšími výhodami, rádi Vám vyhovíme a provedeme přechod i před uplynutím sjednaného standardního produktu.

Specifikaci našich produktů naleznete na našich internetových stránkách, nebo od našich obchodních zástupců.

B) Kde zjistím stav svého požadavku?

V případě, že požadavky směrujete na naši společnost na základě Smlouvy o sdružených službách dodávek nebo na základě plné moci, pak veškeré Vaše požadavky budou vyřízeny ve stanovených termínech a v těchto termínech obdržíte informace o stavu Vašich požadavků. V případě, že budete využívat náš Zákaznický portál, uvedené požadavky budou uloženy i s řešením na tomto portálu.

V případě, že řešíte požadavky přímo s místní distribuční společností, popřípadě původním dodavatelem, pak zjištění stavu požadavku směrujte na tyto příslušné společnosti a orgány.


C) Kde zjistím, jaké mám nastavené produkty/služby?

Ve Smlouvě o sdružených službách dodávek, kterou máte s naší společností TGCE uzavřenu, máte specifikován produkt a období, na které máte příslušný produkt sjednán. Produkt můžete změnit po uplynutí sjednané doby. V případě, že máte zájem o změnu standardního produktu Standard nebo Bez závazku na speciální produktovou řadu s dalšími výhodami, rádi Vám vyhovíme a provedeme přechod i před uplynutím sjednaného standardního produktu.

Specifikaci našich produktů naleznete na našich internetových stránkách, nebo od našich obchodních zástupců.


3. Změna osobních údajů

A) Změna bydliště a korespondenční adresy

Změnu korespondenční adresy či trvalého bydliště můžete provést několika způsoby:

 1. Prostřednictvím změnového formuláře
 2. Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 3. Prostřednictvím Zákaznického portálu
 4. Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010
 5. Osobně na adrese: Vídeňská 63, Brno, 63900

B) Změna kontaktních údajů

Změna telefonního čísla, e-mailu můžete provést:

 1. Prostřednictvím změnového formuláře
 2. Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 3. Prostřednictvím Zákaznického portálu
 4. Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010
 5. Osobně na adrese: Vídeňská 63, Brno, 63900

C) Změna příjmení

Změnou příjmení nedochází ke změně zákazníka (přepisu stávající smlouvy), ale jedná se například o změnu příjmení z důvodu provdání se nebo po rozvodu manželů apod.

 1. Prostřednictvím změnového formuláře
 2. Odesláním vašeho požadavku na e-mail: info@tgcenergie.cz
 3. Prostřednictvím Zákaznického portálu
 4. Telefonicky na Zákaznické lince 531 010 010
 5. Osobně na adrese: Vídeňská 63, Brno, 63900

D) Kde zjistím stav svého požadavku?

V případě, že požadavky směrujete na naši společnost na základě Smlouvy o sdružených službách dodávek nebo na základě plné moci, pak veškeré Vaše požadavky budou vyřízeny ve stanovených termínech a v těchto termínech obdržíte informace o stavu Vašich požadavků. V případě, že budete využívat náš Zákaznický portál, uvedené požadavky budou uloženy i s řešením na tomto portálu.

V případě, že řešíte požadavky přímo s místní distribuční společností, popřípadě původním dodavatelem, pak zjištění stavu požadavku směrujte na tyto příslušné společnosti a orgány.


4. Stěhuji se, chci ukončit smlouvu

Přepis odběrného místa

Přepis odběrného místa se provádí, pokud se na odběrném místě mění odběratel (zákazník).

 1. Změna z důvodu stěhování (zaznamenejte a nahlaste nám stav energií na měřičích elektřiny a zemního plynu k termínu přepisu)
 2. Změna z důvodu úmrtí odběratele
Formulář: Žádost o změnu zákazníka v OM - Předávací protokol

Změna z důvodu stěhování:
 • V případě, že Vy, jako náš zákazník opouštíte odběrné místo a nový majitel odběrného místa projeví zájem od naší společnosti TGCE odebírat energie stačí, abyste vy a nový majitel odběrného místa uzavřeli s námi plnou moc, a veškeré převody energií provedeme za Vás (ukončení odběru za původního odběratele a přihlášení odběratele nového). V případě, že nový majitel odběrného místa nebude mít zájem o odběr energií od TGCE odběr v požadovaném termínu ukončíme.
 • V případě, že Vy jako náš nový zákazník projevíte zájem o odběr od naší společnosti TGCE na nově získaném odběrném místě, stačí uzavřít s naší společností TGCE plnou moc jak Vy, tak původní majitel nemovitosti a my veškeré změny provedeme za Vás i za původního majitele nemovitosti.

5. Úmrtí zákazníka, jak postupovat

Nový majitel nemovitosti musí doložit úmrtní list původního majitele, popřípadě zprávu notáře o vztahu k nemovitosti. Na základě těchto údajů provedeme přepis na nového majitele odběrného místa.

Přepis či ukončení Smlouvy jsou možné i v případě, kdy zatím neproběhlo nebo není dokončeno dědické řízení. Přepis na jinou osobu nebo ukončení dodávky jsou nezbytné, není možné dále pokračovat v odběru na zemřelou osobu.


6. Byl jsem odpojen, chci se připojit

K odpojení od elektrické nebo plynové sítě může nastat z několika důvodů. Nejčastěji k tomuto dochází:

 1. Opakované nehrazení sjednaných plateb (záloh)
 2. Neuhrazení plateb za vyúčtování
 3. Plánovaná odstávka od sítě
 4. Poruchová situace v síti
 5. Pokud je odběrné místo opakovaně nepřístupné

Pokud nastane přerušení dodávek elektřiny nebo plynu a nejste si vědomi, že byste neuhradili nějakou platbu pak prosím zkontrolujte, zda mají i Vaši sousedé stejný problém.

Pokud je situace pouze u Vás zkontrolujte stav ve Vašem hlavním rozvaděči. V případě, že není od distribuční společnosti žádná písemná zpráva a Vy vizuálně nevidíte demontovaný přívodní kabel či měřič. Kontaktujte svého elektrikáře či opraváře plynových přípojek. V žádném případě do zařízení nezasahujte sami, pokud nemáte patřičnou kvalifikaci.

Můžete také kontaktovat asistenční službu, či přímo provozovatele distribučního zařízení na jejich poruchových službách:
 • E.ON elektřina 800 22 55 77
 • ČEZ elektřina 800 850 860
 • PRE elektřina 1236
 • Hlášení poruch – zemní plyn 1239 (všechny distribuční společnosti)

V případě, že došlo k oprávněnému odpojení z důvodu dluhu (neplacení). Je nutné postupovat následovně:
 • Kontaktovat společnosti TGCE na Zákaznické lince 531 010 010 a dohodnout se na způsobu úhrady dluhu.
 • Po uhrazení dlužné částky navýšené o poplatky za odpojení a znovupřipojení dojde k nejbližšímu možnému termínu (v pracovní den) k opětovnému připojení odběrného místa.
 • U zemního plynu je nutné před znovupřipojením provést tlakovou zkoušku a zhotovit revizní zprávu.

Mějte klidné spaní

Změňte pohled na energetiku, využívejte Energetiku NARUBY a snižte své celkové výdaje.

Chci mít klidné spaní